Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Wij raden aan deze aandachtig te bestuderen.

Artikel 1.  Algemene bepalingen

 1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Student Movers t.h.o.d.n. Moversdirect hierna: Student Movers en u, de klant.

 

Artikel 2.  Wanneer is er een overeenkomst?

 1.           Alle aanbiedingen van Student Movers zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Student Movers de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
 2.           Wanneer u een offerte van Student Movers ontvangt moet u deze binnen 30 dagen na ontvangst (digitaal)ondertekenen en terugsturen aan Student Movers. De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van de getekende offerteof doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Student Movers.
 3.           Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Student Movers dit doorberekenen aan u.
 4.           U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Student Movers gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

 

Artikel 3.  Hoe gaat de dienstverlening in zijn werk?

 1.           Student Movers zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Student Movers mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2.           U bent verplicht om de diensten van Student Movers af te nemen op het moment dat Student Movers  de diensten bij u aanbiedt. Indien u de afname van de diensten weigert mag Student Movers de overeenkomst ontbinden. De door Student Movers gemaakte kosten en de eventuele schade, waaronder inkomstenderving, die in dit geval voor Student Movers ontstaan, worden bij u in rekening gebracht dan wel op u verhaald.
 3.           De zaken worden door Student Movers bij u opgehaald en afgeleverd op de door u doorgegeven adressen. U moet ervoor zorgen, dat de (opslag)locatie waar Student Movers de zaken moet ophalen en afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar is.
 4.           Materialen benodigd voor het uitvoeren van de diensten, waaronder meubelhondjes, verhuisdekens & rolcontainers, blijven te allen tijde eigendom van Student Movers. Enkel met schriftelijke goedkeuring van Student Movers kunnen de zaken door u worden overgenomen mogelijk.

 

Artikel 4.  Wat kunt u van Student Movers verwachten?

 1.           Student Movers zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Student Movers zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.

 

Artikel 5.  Wat zijn uw verplichtingen?

 1.        U moet alle gegevens, die Student Movers nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Student Movers overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2.           Indien Student Movers bij de uitvoering van de overeenkomst in contact komt met gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, bent u verplicht om Student Movers over de aard van de stoffen in te lichten, zodat Student Movers de gelegenheid heeft om voorzorgsmaatregelen te treffen.
 3.           U bent verplicht om zaken direct na verhuizing te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen, nadat u het heeft ontdekt) schriftelijk aan Student Movers worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende zaken geacht te zijn afgeleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Student Movers haar dienstverlening conform de overeenkomst heeft uitgevoerd.
 4.           Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Student Movers zodat Student Movers in staat is de klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
 5.           Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 6.           U moet ervoor zorgen  dat:
 7.       Student Movers op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; 
 8.  Student Movers tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals parkeervergunningen en -ontheffingen). U overlegt hierover met Student Movers als dat nodig is;
 9.    wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Student Movers met zijn werkzaamheden begint, zodat Student Movers onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
 10.    Student Movers binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Student Movers de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 11.    Student Movers tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 12.        de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
 13.    Student Movers kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie;
 14.    Student Movers gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor Student Movers kosten zijn verbonden.
 15.           U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Student Movers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
 16.           Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Student Movers gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

 

Artikel 6.  Wat zijn de kosten van de dienstverlening van Student Movers?

 1.           In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2.           Alle kosten zijn inclusief btw.
 3.           Tenzij in de offerte schriftelijk anders overeengekomen, zijn de volgende kosten niet inbegrepen en worden nog afzonderlijk bij u in rekening gebracht:
 •        Het gebruik en de (borg van) verhuis- en/of boekendozen en inpakmaterialen;
 •        het inzetten van een verhuislift;
 •        gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en –vergunningen;
 •        grens- en douane kosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen;
 •        kosten voor hotelovernachtingen bij (inter)nationale verhuizingen over een lange afstand.
 1.           Student Movers heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen  in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Student Movers met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Student Movers schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 2.           Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Student Movers haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 3.           U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kan worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.

 

Artikel 7.  Hoe betaalt u voor de producten/dienstverlening van Student Movers?

 1.           Student Movers verstuurt direct na uitvoering van de opdracht een betaalverzoek die middels iDeal betaald kan worden. De Senior verhuizer stuurt hierna direct per e-mail de factuur.
 2.           Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Student Movers betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 3.           Student Movers heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Student Movers bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.

 

Artikel 8.  Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1.           Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door  Student Movers zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van Student Movers om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:
 2.  bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 25% van de offerte;
 3.      bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de offerte;
 4.      bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 75% van de offerte.
 5.           Student Movers mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
 6.      u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
 7.      er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

Student Movers hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

 1.           Student Movers heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

 

Artikel 9.      Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1.           Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Student Movers niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat zij daar enige invloed op uit kan oefenen. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Student Movers.
 2.           Overmacht is bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Student Movers.
 3.           Wanneer er sprake is van overmacht mag Student Movers de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4.           Wanneer Student Movers bij het intreden van de overmacht al aan een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is Student Movers gerechtigd om het reeds geleverde deel of de uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren.
 5.           Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Student Movers is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 10.   Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1.      Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2.      Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3.      Wanneer Student Moversverwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), is Student Movers verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Student Movers noodzakelijk is voor het correct opstellen van de offerte en uitvoeren van de overeenkomst.
 4.      Student Movers verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 5.      Student Movers gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de overeenkomst met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 6.      Student Movers treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking. Dit eist Student Movers ook van derden waarmee zij een verwerkersovereenkomst sluit.
 7.      Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@studentmovers.nl.Student Moverszal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

 

Artikel 11.   Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1.           Student Movers verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Student Movers kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2.           Student Movers is alleen aansprakelijk voor materiële schade die zij heeft veroorzaakt bij de uitvoering van de overeenkomst, indien deze wordt gedekt door haar vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Student Movers is verzekerd voor een maximaal bedrag van € 23.000,- per inboedel.
 3.           Student Movers is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een omstandigheid die zij niet heeft kunnen vermijden en voor zover de gevolgen daarvan door Student Movers niet konden worden verhinderd.
 4. Student Movers is niet aansprakelijk voor enige (gevolg-)schade die u of een derde lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden door Student Movers, waaronder begrepen de (gevolgen van) (de-)montagewerkzaakheden zoals bedoeld in artikel 13, voor zover er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de uitoefening van de werkzaamheden aan de zijde van Student Movers.
 5.           Als Student Movers aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van Student Movers. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Student Movers slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 6.           Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of naar keuze van de verzekeraars de onmiddellijk na de gebeurtenis door experts vastgestelde herstelkosten, vermeerderd met de door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door experts is vastgesteld.
 7.           Student Movers is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade aan een zaak die is ontstaan:
 •        door uw eigen toedoen of door mensen die u zelf heeft ingeschakeld;
 •        aan kwetsbare spullen zoals servies, glaswerk, vazen of lampen, die door u zijn ingepakt in een verhuisdoor die niet door Student Movers zijn verstrekt;
 •        tijdens het verhuizen van meubels via een trappenhuis, terwijl er een mogelijkheid aanwezig is tot inzet van een verhuislift en u er niet voor heeft gekozen om een verhuislift in te schakelen;
 •        aan objecten die door ouderdom al fragiel zijn;
 •        tijdens het verplaatsen of verhuizen van niet-gedemonteerde meubels, zoals linnenkasten, bureaus of eettafels;
 •        aan kunst, antiek, juwelen of sieraden. Transport van deze zaken is altijd op uw eigen risico.
 1.           Indien Student Movers aansprakelijk is voor schade aan een zaak, dan zal Student Movers in overleg met u, de zaak op haar kosten laten herstellen of zal zij een korting geven op de kosten van de overeenkomst. Indien Student Movers zorgt voor herstel, zal zij de zaak direct na vaststelling van de schade meenemen.
 2.           Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Student Movers.

 

Artikel 12.   Opslag

 

 1. Als er sprake is van opslag van zaken, maakt u voorafgaand aan de daadwerkelijke opslag een inventarislijst waarbij u de waarde van alle in opslag genomen zaken moet aangeven. Student Movers kan van u vragen een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
 2. U kan de opslagovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 3. Student Movers is verplicht de in opslag gegeven goederen in de staat waarin zij ze heeft ontvangen terug te geven voor het verstrijken van de opzegtermijn. Bij teruggave dient u de opslagkosten nog te voldoen alsook eventuele andere kosten die voor uw rekening komen. Het tijdstip van de teruggave vindt zo veel als mogelijk plaats in overleg.
 4. Student Movers kan de opslagovereenkomst opzeggen bij bedrijfsbeëindiging of indien voortzetting in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Daarbij dient zij de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
 5. Indien u de in opslag gegeven goederen, na het verstrijken van de opzegtermijn, niet heeft opgehaald, vindt de opslag plaats voor uw rekening en risico. In dat geval loopt ook het betalen van de opslagkosten door.
 6. In aanvulling op artikel 11 van deze voorwaarden, is Student Movers verplicht verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze voorwaarden. Zaken die in uw opdracht in opslag worden genomen door Student Movers zijn de eerste 30 dagen verzekerd onder de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van Student Movers.
 7. Student Movers wijst u erop dat, om verzekerd te zijn tegen risico’s waarvoor Student Movers niet aansprakelijk is, dat u een tijdelijke opslagverzekering voor verhuisgoederen voor de opslag dient af te sluiten en dat u uw eigen inboedelverzekering gedurende de opslag over dient te schrijven naar het adres van de opslag. U dient hiervoor zelf zorg te dragen. 
 8. Bij langdurige opslag kan Student Movers het bewaarloon jaarlijks aanpassen.
 9. De in opslag zijnde goederen worden teruggegeven aan u indien u de kosten voor de opslag heeft voldaan. Student Movers heeft het retentierecht (terughouding) op de opslaggoederen totdat u uw betalingsverplichtingen volledig heeft voldaan.
 10. Bij teruggave, worden de opslaggoederen overhandigd aan degene die daartoe door u schriftelijk of elektronisch is gemachtigd. Als er geen gemachtigde is, worden deze overhandigd aan degene die uit hoofde van de opslagovereenkomst het recht heeft op teruggave daarvan, tenzij daarop beslag is gelegd en uit de vervolging van dit beslag een verplichting tot afgifte aan de beslaglegger voortvloeit.
 11. De opslagovereenkomst eindigt door uw overlijden, wanneer u onder curatele wordt gesteld, aan u surseance van betaling is verleend dan wel als u in staat van faillissement komt te verkeren. De kosten van opslag zijn dan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgename c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de verhuisgoederen terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald.
 12. Student Movers is, mits zij aan haar zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
 • schade aan of verlies van de in bewaring genomen verhuisgoederen indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze verhuisgoederen;
 • schade aan zaken die niet door de bewaarnemer of haar personeel zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan de handelingen van de bewaarnemer of haar personeel;
 • schade veroorzaakt door uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, vaten en dergelijke;
 • schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voor zover schade uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak;
 • het aflopen van de folie van spiegels of de beschadiging daarvan;
 •     schade aan de verhuisgoederen zoals door mot, houtworm of roest, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
 • schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, zoals vers gepolitoerde of geschilderde meubelen, het loslaten van lijm van stukken meubelen, het inwerken van de atmosfeer op pasteltekeningen, het ontstemmen van piano’s, het achteruitgaan van de kwaliteit van informatiedragers zoals audio- en videobanden en dergelijke, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
 • schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van meubelen, tenzij deze aan de bewaarnemer of haar personeel werden overhandigd en hiervan blijkt uit de inventarisatielijst;
 •     schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardig papier, edele metalen, edelgesteente, sieraden, documenten en verzamelingen als niet uit de inventarislijst of een ander door de klant en de bewaarnemer ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn gegeven.

13.   Wanneer Student Movers bewijst dat zij de opslaggoederen niet terug kan geven in de            staat waarin zij deze heeft ontvangen en dit een gevolg is van een of meer der             hierboven in lid 12 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen van de zorgvuldige bewaarverplichting daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van u tot het leveren van tegenbewijs.

 

Artikel 13.  (De)montage

 1. Als u overeengekomen bent dat Student Movers de- en/of montage werkzaamheden voor u verricht, staat u in voor de deugdelijkheid van de door u ter beschikking gestelde materialen en voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Student Movers staat op haar beurt in voor de goede en deugdelijke oplevering in overeenstemming met de afspraken die hierover zijn gemaakt.
 2. U bent ervoor verantwoordelijk indien:
 • u onjuistheden verschaft in de opgedragen werkzaamheden;
 • er sprake is van onjuistheden in constructies en werkwijze;
 • er sprake is van kenbare gebreken van de zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • in geval van gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door u ter beschikking zijn gesteld.
  Student Movers is verplicht u hier ook op te wijzen.

 

   3.   U draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door u verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken van de zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door u ter beschikking worden gesteld.

  4.    Nadat de (de)montagewerkzaamheden door Student Movers zijn uitgevoerd, vindt de oplevering van het werk plaats. U dient binnen twee werkdagen te reageren en het werk, al dan niet onder voorbehoud, te aanvaarden te weigeren met de aanwijzing van gebreken.

 

Artikel 14.   Wijziging van deze voorwaarden

 1.           Student Movers kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2.           Student Movers kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 15.   Klachten en geschillen

 1.           Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Student Movers? Student Movers stelt het op prijs als u haar dat eerst laat weten zodat zij serieus werk kan maken van uw klacht. Om te zorgen dat zij de klacht goed kan behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Student Movers worden voorgelegd.
 2.           Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

 

Artikel 16.   Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Direct iemand aan de lijn, op werkdagen van 09:00 - 17:30 uur.

Bel 040 782 0846

Neem contact op wanneer het jou uitkomt. Je hebt binnen één werkdag reactie.

Neem contact op

Klanten geven ons een 9.3/10 uit
660 klantbeoordelingen.

Bekijk reviews

© Copyright 2024 Student Movers